Sådan behandler vi dine personoplysninger

 

Vejle Brand g/s behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Vejle Brand g/s systemer og som bruger på www.vejlebrand.dk

 

Behandling af personoplysninger

Når Vejle Brand g/s behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende:

 1. Hvem der er dataansvarlig
 2. Hvilke personoplysninger Vejle Brand g/s behandler om dig
 3. Hvorfor Vejle Brand g/s behandler dine personoplysninger
 4. Hvordan Vejle Brand g/s indsamler dine personoplysninger
 5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
 6. Hvem personoplysningerne videregives til
 7. Vejle Brand g/s brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Dine rettigheder
 9. Hvor længe Vejle Brand g/s opbevarer dine personoplysninger
 10. Datasikkerhed på www.vejlebrand.dk
 11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 12. Hvordan du kan klage over Vejle Brand g/s behandling af dine personoplysninger

 

1. Dataansvarlig

Vejle Brand g/s er dataansvarlig for de personoplysninger, som Vejle Brand g/s behandler om dig.
Vejle Brand g/s er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af den ansvarlige for Compliance hos Vejle Brand g/s på mail compliance@vejlebrand.dk

 

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler Vejle Brand g/s?

Vejle Brand g/s indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • IP-adresse
 • Elektroniske spor på www.vejlebrand.dk.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere selskaber og skadeforløb
 • Registrering i RKI
 • Oplysninger ved tingsskade
 • Helbredsoplysninger ved personskade
 • Rejseoplysninger ved rejseskade
 • Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registret

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for Vejle Brand g/s.

 

3. Hvorfor behandler Vejle Brand g/s personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Vejle Brand g/s med henblik på:
• Tegning og administration af forsikringsaftalen
• Behandling af skader
• Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
• Markedsføring
• Fastlæggelse af brugeradfærd på vejlebrand.dk
• Registrering i CRM
• Korrekt præmieberegning
• Opkrævning af præmie via Betalingsservice
• Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
• Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
• Mulighed for dig til at tilgå Min Side med NemID
• Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
• Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
• Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
• Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
• Tilfredshedsundersøgelser og statistik
• Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
• Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering

 

4. Hvordan indsamler Vejle Brand g/s personoplysninger?

4.a Direkte hos dig

Vejle Brand g/s indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

 

4.b Via www.vejlebrand.dk

Vejle Brand g/s registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.vejlebrand.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via Min Side på www.vejlebrand.dk.

 

4.c Fra andre med dit samtykke

Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Vejle Brand g/s, kan Vejle Brand g/s modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Vejle Brand g/s vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.

Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke:
• I forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Vejle Brand g/s vil tegne forsikringen.
• Hvis du anmelder en personskade til Vejle Brand g/s, skal der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.
• Forud for fremsendelse af nyhedsbreve og markedsføring af Vejle Brand g/s’ produkter og services overfor dig via e-post.

 

4.d Via cookies

Vejle Brand g/s indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.vejlebrand.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

 

4.e Fra registre

Vejle Brand g/s modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Vejle Brand g/s indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register.

 

4.f Facebook

Vejle Brand g/s modtager personoplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side, hvis du aktivt skriver kommentarer til vores opslag og artikler eller på anden måde kommunikerer til Vejle Brand g/s.

 

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen

5.a For at opfylde forsikringsaftalen

Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Vejle Brand g/s ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

 

5.b Retlig forpligtelse eller legitim interesse

Vejle Brand g/s behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

 

6. Hvem videregiver Vejle Brand g/s personoplysninger til?

Vejle Brand g/s behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Vejle Brand g/s i henhold til lov om finansiel virksom har tavshedspligt.

 

6.a Retligt forpligtet

Vejle Brand g/s kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjemand, f.eks. til skattemyndighederne eller politiet.

 

6.b Til tredjeparter

Vejle Brand g/s kan overlade personoplysninger om dig til følgende kategorier af samarbejdspartnere, som Vejle Brand g/s samarbejder med for at opfylde den indgåede forsikringsaftale:

 

• Autohjælpsfirmaer
• Reparatører
• SOS
• Skadesservice firmaer
• Advokatfirmaer
• DMR
• NemKonto
• Nets
• Betalingsservice
• CPR-registeret
• CVR-registeret
• Eventuelt andre

 

Vejle Brand g/s videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

 

6.c NemKonto

Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Vejle Brand g/s oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Vejle Brand g/s kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

 

6.d Betalingsservice

Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Vejle Brand g/s det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

 

6.e Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Behandling af dine personoplysninger sker hos vore IT-leverandører. Vi har indgået databehandleraftaler med disse til sikring af, at dine oplysninger behandles sikkert og fortroligt.

 

6.f Misligholdelse

Misligholder du dine forpligtelser over for Vejle Brand g/s, kan Vejle Brand g/s indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

6.g Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Vejle Brand g/s benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

 

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Dine personoplysninger behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering. Dette indebærer, at det er en automatisk prissætning, der ligger til grund for den pris, du får, når du taster dine personoplysninger ind i vores system på www.vejlebrand.dk.

 

8. Dine rettigheder

Adgang til personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Vejle Brand g/s har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.

 

Rettet personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registret hos Vejle Brand g/s, ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 

Begrænset eller slettet personoplysninger: Du har ret til at opnå begrænsning af Vejle Brand g/s’ behandling af dine personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre indsigelse mod Vejle Brand g/s’ behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring og/eller automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Vejle Brand g/s til en anden myndighed eller virksomhed.

 

Kontaktoplysninger:
Vejle Brand g/s
Gormsgade 2
7100 Vejle
Telefon 75 82 62 88
E-mail: compliance@vejlebrand.dk

 

9. Hvor længe opbevarer Vejle Brand g/s dine personoplysninger?

Vejle Brand g/s opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Vejle Brand g/s at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

 

10. Datasikkerhed på www.vejlebrand.dk

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.vejlebrandg.dk er beskyttet med en stærk kryptering. Derfor benytter Vejle Brand g/s 128 bit SSL under transmission fra din computer til Vejle Brand g/s. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Vejle Brand g/s, skal du dog være opmærksom på, at Vejle Brand g/s ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan det generelt ske på samme måde som da du gav dit samtykke.
Du kan dog også henvende dig til: Ansvarlig for Compliance hos Vejle Brand g/s på mail compliance@vejlebrand.dk

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

 

12. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Vejle Brand g/s' behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

 

Denne side er sidst opdateret d. 24.05.2018