Privatlivspolitik for Forsikringsselskabet Vejle Brand

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s (Vejle Brand) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der orienterer dig om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Dataansvarlig

Vejle Brand er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Ved spørgsmål om databehandling kan der rettes henvendelse til:

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s
Adresse: Gormsgade 2, 7100 Vejle
CVR-nr.: 45195856
Telefonnr.: 75 82 62 88
Mail: info@vejlebrand.dk
Website: www.vejlebrand.dk

Behandling af personlige oplysninger

Formål med behandling af personlige oplysninger

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger. Ligeledes oplyser vi dig om, hvis vi indhenter oplysninger om dig fra en tredjepart.
Vi behandler og opbevarer kun dine personlige oplysninger i forbindelse med bestemte formål. De overordnede formål er:

 • Etablering af kunderelationer
 • Pleje af kundeportefølje, herunder rådgivning, udstedelse af policer og behandling af skadesager
 • Opkrævning af præmier
 • Udbetaling af erstatning
 • Forbedring og administration af vores forsikringsprodukter
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Nyhedsbrevstilmelding

Vi behandler denne type oplysninger om dig

De oplysninger vi behandler, omfatter oplysninger, du selv afgiver samt oplysninger, som vi modtager og registrerer fra andre, hvis du har givet samtykke hertil:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Køn og alder
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • E-mailadresse
 • Forsikringsoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Cookies

Vi behandler kun relevante og nødvendige personlige oplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante i forhold til de formål, der er defineret oven for. Formålet er afgørende for, hvilke typer oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke typer oplysninger, det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine personoplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det ved at henvende dig til os. Se mere nedenfor under afsnittet ”Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke”.
Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for løbende at opdatere dine personoplysninger.
Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne oven for til at meddele os dine ændringer.

Videregivelse af oplysninger

Vejle Brand er omfattet af tavshedspligten i medfør af lov om finansiel virksomhed. Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt, og som udgangspunkt videregiver vi ikke dine oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Der kan dog efter lovgivning være pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. i medfør af skattekontrolloven.

Pligt til sletning/opbevaringsperioden

Vejle Brand er af egen drift opmærksom på, at personoplysninger ikke behandles i længere tid, end det er sagligt, relevant og nødvendigt i forhold til det definerede formål med behandlingen. Hvis betingelserne for behandling i den konkrete sag ikke længere vurderes at være opfyldt, slettes oplysningerne.

Sikkerhed og din brug af www.vejlebrand.dk

Vi beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata.

Brug af cookies

Vejle Brand anvender i et vist omfang cookies. Læs mere under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til på anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Konsekvensen af tilbagekaldelsen er som udgangspunkt, at den behandling af oplysninger, der er samtykket til, ikke må finde sted fremadrettet, medmindre der foreligger en anden hjemmel til behandlingen end samtykke. Hvor der ikke foreligger en anden hjemmel, afgøres det ud fra de konkrete omstændigheder, om oplysningerne skal slettes, eller om blokering er tilstrækkeligt. Blokering indebærer, at det er tilladt at opbevare oplysningerne, men ikke at behandle og bruge oplysningerne i øvrigt.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ret til sletning

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Derudover kan du gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


Du har ret til at klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med, at Vejle Brand behandler oplysninger om dig eller med, hvordan det sker, bør du i første omgang rette henvendelse til os via ovenstående kontaktoplysninger. Du har dog altid mulighed for at klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheden på området:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Denne side er sidst opdateret d. 27.02.2017

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s
Nyhedsbrev