Om os

Vejle Brand er et g/s - et gensidigt selskab.
Vejle Brand er lokalt og kundeejet gensidigt forsikringsselskab. Det har vi været siden 1841 og det har vi planer om at blive ved med. Vi har hovedkontor midt i Vejle, hvor kunderne altid er velkomne.

Medlemmerne, dvs. kunderne, er primært private kunder, mindre selvstændige erhvervsdrivende og landbofamilien i et markedsområde, der strækker sig fra Vissenbjerg på Fyn i øst til Grindsted i Vest og fra Hovedgård i Nord til Haderslev i syd. Knapt 10.000 husstande fra hele området har deres forsikringer i Vejle Brand.

Tryghed – ikke profit

Vejle Brand er et gensidigt selskab. Det betyder, at selskabet ejes og drives af de forsikrede. Vi bygger virksomheden på andelstankegangens principper. Vi er altså ejet af vores kunder og er sat i verden for at skabe tryghed for mennesker med et forsikringsbehov – og ikke for at skabe profit. Det er en meget dansk andelstanke, der faktisk fungerer i virkeligheden.

Det er derfor, vi kalder det ”Dit – mit – vores”

Vi støtter lokale aktiviteter

Vejle Brand støtter en lang række foreninger, klubber og lokale aktiviteter. Vi synes, det er naturligt, at vi i vores markedsføring også bidrager til at fastholde aktiviteter ude i lokalsamfundene. På den måde kan vi være med til at støtte, dér hvor kunderne har deres daglige aktiviteter i form af sport og forskellige andre fritidsinteresser. Nyest kan du her læse mere om vores foreningskoncept "Noget for noget".

Konkurrencedygtige priser

Hos Vejle Brand har vi kun kunder fra lokalområdet. Vi er således lokalt forankrede – og det er vores forsikringspriser også. Det er nemlig forholdene i lokalområdet, som bestemmer vores prisniveau - og det giver dig fordele som kunde.

Eksempelvis er der større risiko for at blive udsat for indbrud i Københavns-området end i vores område. Det har vi taget højde for i prisen på forsikringerne – og derfor kan du få dem til en rigtig god pris.

Bemærk i øvrigt: I eksempelvis vores indboforsikring er rejseforsikring og sikring mod ID tyveri inkluderet. Det er to eksempler på, hvordan vi forsøger at sikre medlemmerne de bedst mulige forsikringer til den bedste pris.

Kapital

Gennem årene er der opbygget en betydelig egenkapital, der er næsten 4 gange højere, end loven forlanger. Vejle Brand er derfor i dag blandt landets bedst konsoliderede forsikringsselskaber, hvilket kommer vores kunder til gode i form af lave præmier.

Vedtægter

Formålet med Vejle Brand er at drive forsikringsvirksomhed, hvilket fremgår af Vejle Brands vedtægter, som du kan læse her

Historie

Vejle Brand er et forsikringsselskab med stærke rødder i lokalområdet og i historien. Faktisk er selskabet ældre end Danmarks Grundlov, og Vejle Brands historie er da også på mange måder en gennemgang af lokalsamfundets udvikling gennem 175 år.

To gårdbrande gav idéen til Vejle Brand


Idéen til det, der i dag er et moderne, regionalt forsikringsselskab, opstod tilbage i 1840. Den 3. juni det år nedbrændte to gårde i Jelling, og hele syv familier blev hjemløse. Det fik en kreds af mænd til at stifte et selskab med det mundrette navn af Vejle Amts yngre Brandassuranceselskab for Løsøre og Effekter.

Den 1. maj året efter var selskabet formelt en realitet. Fem år senere, i 1846, var medlemstallet oppe på 200 fordelt på 32 sogne. Den samlede forsikringssum havde rundet svimlende 1 mio. kr., og den højest tilladte forsikringssum pr. medlem var 20.000 kr.

Teknologisk udvikling kan aflæses i brandårsager


En gennemgang af Vejle Brands historie er også et indblik i den teknologiske udvikling. I 1887 registrerede man for eksempel for første gang en brand, der var forårsaget af en petroleumslampe.

Ved selskabets 50 års jubilæum i 1891 var den samlede forsikringssum oppe på 43 mio. kr.

I 1903 indførte selskabet tariffer, hvilket betød, at brandpengenes størrelse – det, vi i dag kender som præmier – nu rettede sig efter risikoen. Ved selskabets 75-års jubilæum i 1915 var medlemstallet oppe på 17.600. Apropos den teknologiske udvikling, så optrådte kortslutning for første gang som brandårsag i 1921, og i 1925 var en tærskemaskine første gang årsag til en brand.

Tiden med Topdanmark

I de følgende årtier udviklede Vejle Brand sig støt og roligt, og i 1970 indledte selskabet et samarbejde med Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (MLU), som i 1972 fusionerede med Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring (AU) og blev til Topsikring, det senere Topdanmark. I 1980 ændrede selskabet navn til det, der også er navnet i dag, nemlig Vejle Brand g/s, og i 1984 blev selskabet selvstændigt, idet samarbejdet med Topdanmark ophørte. Året efter markerede selskabet uafhængigheden, sin oprindelse og den stærke lokale forankring ved at vælge Jelling-stenen som sit bomærke.

I slutningen af 1980’erne fik Vejle Brand for alvor fodfæste i byerne, og forsikrede nu også både bygninger, biler og erhverv. Selskabet købte i øvrigt sit første EDB-anlæg i 1987. Den 1. januar 1991 fusionerede Vejle Brand med områdets andre resterende brandselskaber og blev til det Vejle Brand, vi kender i dag. Positionen som områdets lokale forsikringsselskab er stille og roligt blevet konsolideret op igennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde, og Vejle Brand står i dag stærkere end nogensinde.

Med til Vejle Brands nyere historie hører også, at de ca. 200 såkaldte tillidsmænd, der indtil 2006 hidtil havde solgt forsikringer for Vejle Brand, måtte afløses af professionelle assurandører i 2006. Tiden var stille og roligt løbet fra systemet, forsikringer var blevet et stadigt mere kompliceret produkt, og i 2006 blev der stillet lovgivningsmæssige krav til rådgivningen i forbindelse med tegning af forsikringer.

I de senere år har Vejle Brand fortsat sin naturlige udvikling, og i dag tegner selskabet forsikringer i det tidligere Vejle Amt, Sønderjylland og på Vestfyn. Fokus for udviklingen er nu ikke mindst teknologi, blandt andet for at sikre at de kunder, der gerne vil betjene sig selv, har optimale muligheder for det.

Økonomi

Virksomhedsoplysninger:

Vejle Brand af 1841 g/s
Gormsgade 2
7100 Vejle

CVR-nr.: 45195856

Tlf.: 75 82 62 88

E-mail Økonomiafdelingen: oekonomi@vejlebrand.dk

 

Bankforbindelse:
Danske Bank
Kontonummer: 9402 - 1012509

Rapporter:


Øvrige rapporter

Klageansvarlig

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1264 af 8/12 2006 om klageansvarlig i finansielle virksomheder er Bo Tind Harre udnævnt til selskabets klageansvarlige.

Efter bekendtgørelsens §2 stk. 3 forstås ved en klage "en henvendelse fra en kunde, der efter at have drøftet problemet med virksomheden fortsat ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf og derfor ønsker sagen forelagt den klageansvarlige."

Hvis du er uenig i vores sagsbehandling af dine forsikringer eller over en afgørelse, vi har truffet, kan du rette henvendelse til den klageansvarlige.

Klagen stiles skriftligt til Vejle Brand, att. Bo Tind Harre, enten via brev eller på følgende mail: klage@vejlebrand.dk

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse klage@vejlebrand.dk

Læs mere om ODR-platformen

forbrugereuropa.dk kan du læse mere om klageportalen.

Finanstilsynet

I henhold til § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 449 af 5. maj 2014 om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden (offentliggørelsesbekendtgørelsen), skal Finanstilsynet udarbejde en redegørelse, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for virksomhedens kunder, indskydere, og øvrige kreditorer.

Der er ingen aktuel information vedrørende inspektion af Vejle Brand.
”Vejle Brand havde den 25.-26. august ordinær inspektion af Finanstilsynet. I den anledning har Finanstilsynet udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen er modtaget fra Finanstilsynet den 09. oktober 2014." Redegørelsen fra august 2014 kan åbnes som PDF-fil her.

God skik

Hvad er god skik for Vejle Brand?

Ifølge bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder skal vi som forsikringsselskab gøre vores kunder opmærksomme på, hvilke behov de har for forsikringsdækning, samt informere om et eventuelt behov for ændringer i forhold til de forsikringer, som allerede er tegnet. Vi anbefaler, at du læser samt opbevarer dokumentet sammen med dine forsikringspapirer.

Læs om god skik for privatforsikringer i PDF-filen her.

Garantifonden

Vejle Brand g/s er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Du kan læse mere om Garantifonden og dækningsomfanget på deres hjemmeside her >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s